HOME > 안전용품 > 미끄럼방지용품(양말) >
Խù 8
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지양말(바닥쿠션)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : BFNS1(남성)
: BFNS2(여성)
소비자가격 : [구입] 5,300원(남성) 
  [부담금]⇒795(15%)
: [구입] 5,100원(여성)
  [부담금]⇒765(15%)
업체명 : ㈜MS헬스케어
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지양말(발목넓음)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : BFNS1(남성)
: BFNS2(여성)
소비자가격 : [구입] 5,300원(남성) 
  [부담금]⇒795(15%)
: [구입] 5,100원(여성)
  [부담금]⇒765(15%)
업체명 : ㈜MS헬스케어
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : SANS1
소비자가격 : [구입] 7,500원
업체명 : ㈜MS헬스케어
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : SANS2
소비자가격 : [구입] 7,000원
업체명 : ㈜MS헬스케어
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
우수제품지정여부 : 미지정
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : MBNS
소비자가격 : [구입] 1,800원
업체명 : 바이오삭스
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
우수제품지정여부 : 미지정
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : WGNS
소비자가격 : [구입] 1,900원
업체명 : 바이오삭스
제조구분 : 국내제조
무상보증기간 : 1개월
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : TJ350 그레이/핑크/베이지(220~240)
소비자가격 : [구입] 9,900원
업체명 : 韓國프랑스베드株式會社
제조구분 : 수입 (일본)
무상보증기간 :
 

[미끄럼방지용품(양말)]  미끄럼방지(양말)
노인장기요양보험 : 급여
제품품목 : 미끄럼방지용품
  (구입전용품목)
모델번호 : TJ550 그레이/곤색(240~260)
소비자가격 : [구입] 8,800원
업체명 : 韓國프랑스베드株式會社
제조구분 : 수입 (일본)
무상보증기간 :